4
Begin 2013 zijn de werkgroepen van het dorpsambitieboek van start gegaan. Een groot aantal dorpsgenoten ging aan de slag om de ambities van ons mooie dorp waar te maken

Wat is de bedoeling van de werkgroep?

Welke werkzaamheden?

Hoe is de afstemming met de stuurgroep?

 

De samenstelling van de werkgroep

Alle werkgroepen zijn samengesteld uit mensen, die zich op één of andere manier betrokken voelen bij het thema. Dat kan zijn vanuit belangstelling, het kan zijn vanuit beroepsmatig oogpunt. Van belang is dat ieder een gelijke stem en inbreng kan hebben. In dat opzicht is het  handig dat er enkele regels gelden:

  1. In de werkgroep wordt geen politiek bedreven. Alle activiteiten van de DAG willen we buiten het politieke circuit houden. Het is een plan voor Ottersum en door Ottersum. Mogelijk moet de gemeenteraad ooit besluiten nemen ten behoeve van de plannen, maar we bedrijven zelf geen politiek.
  2. De werkgroep draait om dorpsambities, niet om individuele belangen van leden of groeperingen. Ieder lid werkt als het goed is vanuit een breed draagvlak binnen de Ottersumse gemeenschap. Het is prima om elkaar hierop aan te spreken als daar misverstanden over lijken te ontstaan.

Elke werkgroep heeft een kartrekker/voorzitter. Hij of zij neemt de initiatieven tot vergaderen en leidt de besprekingen. Daarnaast draagt deze zorg voor het  verslag  van de bijeenkomsten. Dan weet iedereen wat er is afgesproken.

De taken van de werkgroep

De werkgroep heeft een aantal taken.  De belangrijkste taak is het bespreken van zaken en thema’s die spelen op het terrein van het aandachtsgebied van de werkgroep. Omdat we echter ook echt werk willen maken van de ideeën uit het ambitieboek hebben we de taken op een rij gezet:

  1. De belangrijkste taak van de werkgroep is uitvoering ( laten) geven aan de ideeën uit het ambitieboek. Het is van belang dat de werkgroep een overzicht heeft van de ideeën die zijn genoemd door alle dorpsgenoten. Elke werkgroep maak per jaar  een plan met activiteiten en werkt uit wie en wat nodig is om het plan te realiseren.
  2. De werkgroep is oor en oog voor alles wat er in het dorp gebeurt rondom het thema. Met elkaar bespreekt de werkgroep deze. Vergadert  vier keer per jaar.
  3. De werkgroep heeft rechtstreeks overleg met personen en groeperingen voor de uitvoering van de activiteiten.
  4. Als een idee van de werkgroep om financiën, andere regelgeving of gesprekken met derden vraagt( gemeente,  provincie, organisaties), dan overlegt de werkgroep of haar voorzitter met de contactpersoon binnen het bestuur. Het bestuur organiseert de communicatie met en tussen de werkgroepen. Het is van belang dat aanvragen voor subsidie en communicatie geschiedt vanuit het bestuur. Anders ontstaan mogelijke misverstanden naar buiten toe.
  5. Alle interne en externe communicatie van het bestuur en werkgroepen loopt via de werkgroep communicatie(in oprichting).

Samen dragen we bij aan ons lekker, leefbaar,  leuk en levendig dorp Ottersum!